רייסדור בירושלים - מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

הנפקת "אישור זכאות"
שלב
01
מול משרד הבינוי והשיכון

יש להנפיק “אישור זכאות” (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור. ניתן להוציא “אישור זכאות” גם דרך אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו’), אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה. מחירי הדירות מופיעים באתר זה, בפרק תוכניות דירה.

תקופת ההרשמה ל-28 ימים
שלב
02
מול משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פתיחת ההרשמה באתר ההגרלות למחזיקי “אישור זכאות” בלבד. במידה ויש ברשות הנרשמים “אישור זכאות” בתוקף, יוכלו לבצע רישום דרך האתר של משרד הבינוי והשיכון. במקביל, חברת רייסדור תפרסם הודעות על פתיחת ההרשמה למשך 28 ימים בעיתונות הכתובה. לרשותכם באתר זה מידע אודות הדירות המוצעות להגרלה במסגרת “מחיר למשתכן” (תב”ע, הדמיות תוכניות דירה, מחירים וכו’).

ההגרלה ורשימת הזוכים
שלב
03
מול משרד הבינוי והשיכון

במשך 30 הימים מסיום שלב 2* תתבצע הגרלה בין הנרשמים במשרד הבינוי והשיכון על מיקומם בסדר בחירת הדירות בפרויקט. רשימת הזוכים ומיקומם הסידורי בהגרלה תתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון, וכן תשלח הודעה בדוא”ל ע”י משרד הבינוי והשיכון. למען הסר ספק, הזוכה בכל מספר סידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון וכך הלאה. הודעה תישלח גם לנרשמים שלא עלו בהגרלה. אין צורך בשלב זה לפנות לחברה, החברה תזמן אתכם באופן יזום עפ”י סדר ההגרלה לבחירת הדירה.

הצגת הפרויקט
שלב
04
מול משרד הבינוי והשיכון

חברתנו תעמוד לרשות הזוכים במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה, לדוגמה מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. מלאי הדירות מוצג בפרק “תוכניות דירה” – עדכון הדירות נתון לשינוי בכל עת ומבוצע ע”י החברה מעת לעת. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

בחירת הדירה
שלב
05
מול משרד הבינוי והשיכון

לאחר סיום שלב 4* חברת רייסדור תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה וכד’. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

חתימת חוזה
שלב
06
מול משרד הבינוי והשיכון

כ-5 הימים לאחר בחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.
מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים בשלב הבא.

1
2
3
4
5
6

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

הגרלה 964

תצהיר התחייבות יחסים מיוחדים – לחץ כאן
נספח יידוע לקונה – לחץ כאן
תצהיר חסר דירה למשרד השיכון – לחץ כאן
תצהיר חסר קרקע למשרד השיכון –לחץ כאן
נספח היעדר היתר – לחץ כאן
נספח בנק – לחץ כאן

מסמך הבהרות מס שבח – לחץ כאן
ייפוי כוח עו”ד – לחץ כאן

ייפוי כח שאינוי נוטריוני לבחירת דירה-לחץ כאן
ייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
בחירת דירה-ייפוי כוח בו אחד מהזוכים לא מגיע – לחץ כאן
בחירת דירה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
חתימת חוזה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן

הגרלה 962

תצהיר התחייבות יחסים מיוחדים – לחץ כאן
נספח יידוע לקונה – לחץ כאן
תצהיר חסר דירה למשרד השיכון – לחץ כאן
תצהיר חסר קרקע למשרד השיכון – לחץ כאן

נספח היעדר היתר – לחץ כאן

נספח בנק – לחץ כאן

מסמך הבהרות מס שבח – לחץ כאן
ייפוי כוח עו”ד – לחץ כאן

ייפוי כח שאינוי נוטריוני לבחירת דירה-לחץ כאן
ייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
בחירת דירה-ייפוי כוח בו אחד מהזוכים לא מגיע – לחץ כאן
בחירת דירה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
חתימת חוזה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן

הגרלה 964

מצגת על הפרויקט – לחץ כאן

כנס בשיחת זום – לחץ כאן

להצגת השלבים עפ”י ציר הזמן – לחץ כאן

טופס בחירת דירה – לחץ כאן
חוזה מכר – לחץ כאן
לוח תשלומים לדירות – לחץ כאן
מפרט מכר כללי – לחץ כאן
נספח מפרט דירה 5 חדרים – יעלה בקרוב
נספח מפרט דירה 6 חדרים – יעלה בקרובן
מצגת הסבר משרד השיכון – לחץ כאן
תקנון משרד השיכון – לחץ כאן

הגרלה 962

מצגת על הפרויקט – לחץ כאן

כנס בשיחת זום – לחץ כאן

מלאי נכסים-לחץ כאן

להצגת השלבים עפ”י ציר הזמן – לחץ כאן

טופס בחירת דירה – לחץ כאן
חוזה מכר – לחץ כאן
לוח תשלומים לדירות – לחץ כאן
מפרט מכר כללי מגרש 25- לחץ כאן
מפרט מכר כללי מגרש 32 – לחץ כאן
מצגת הסבר משרד השיכון – לחץ כאן
תקנון משרד השיכון – לחץ כאן

אודות הפרויקט

במיקום שקט ויוקרתי ברחוב מבוקש, על צלע הר המשקיף לעבר נוף עוצר נשימה, בונה 'רייסדור' פרויקט מגורים יוקרתי בסטנדרטים גבוהים ובמפרט טכני גבוה שמגדיר מחדש את חווית המגורים בשכונה ובירושלים כולה. בניינים בבניה נמוכה לנוחות מקסימלית, חדרים גדולים ומרווחים, מרפסות סוכה, ופיתוח סביבתי מושלם בסמיכות לפארק רחב ידיים, קרוב למרכזי מסחר ונגיש לצירי תנועה מרכזיים. כל אלה ועוד, מאפשרים לנו להגשים לכם את החלום לבית מפנק משלכם בירושלים. הפרויקט מאופיין בבניה נמוכה, 5 קומות בלבד בבנין. ובכל בניין ביו 18 עד 24 דירות.

רמת שלמה

בצפונה של העיר על רכס הר הצופה לעבר הרי ירושלים המוריקים, מרחק הליכה משכונות סנהדריה ורמת אשכול הוותיקות, שוכנת שכונת רמת שלמה המבוקשת שזה כבר יותר מ-25 שנה שואבת אליה את סלתה ושמנה של בני הציבור החרדי. רחובות נקיים ומטופחים, פארקים רחבי ידיים, שרותי קהילה מגוונים, בתי כנסת לכל העדות והחוגים, ומוסדות חינוך מובילים ונחשבים מהשורה הראשונה של העולם התורני שקבעו את מושבם בשכונה. האזור זוכה לעבודות פיתוח נרחבות בכבישים המובילים אל השכונה וממנה. בקרוב מתוכננת מהפכה תחבורתית בכל האזור. 'מחלף רמת שלמה' שיחבר את השכונה להר חוצבים בפחות מדקה נסיעה, ומחלף הגבעה הצרפתית שנמצא בשלבי בנייה מתקדמים לקראת כריית המנהרות שיחברו את השכונה גם לצפון העיר וים המלח.

רייסדור יזמות

חברת 'רייסדור', בבעלותו של יזם הנדל"ן יקי רייסנר, הינה חברת ייזום מובילה, דינאמית ומצליחה, בעלת ניסיון והתמחות בהקמת שכונות מגורים ומרכזי מסחר. במרוצת השנים צברה החברה מוניטין רב וקנתה את שמה בענף הנדל"ן ובקרב רוכשי הדירות והנכסים, בזכות העוצמה, החדשנות, האמינות והעובדה כי כל פרויקט של החברה הופך לסיפור הצלחה. בשנים האחרונות הקימה החברה פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, שכונות מגורים הכוללות פיתוח סביבת מגורים יוקרתית ומפנקת ומרכזי מסחר ומשרדים, ביניהם ניתן למנות את שכונת 'מרום שיר' בגבול בני ברק - רמת גן, מרכז רייסדור באלעד, song towers בגבעת שמואל, שיר בחריש ועוד. המקצועיות הבלתי מתפשרת, השאפתנות, ההקפדה על איכות בסטנדרטים גבוהים, עד לפרטים הקטנים, כמו גם העמידה האדוקה בלוח הזמנים, היחס האישי והשירות הפרטני, הפכו את החברה למודל לחיקוי בענף ייזום הנדל"ן בישראל!

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:
* שדות חובה

מצדה 7, בני ברק
מגדל בסר 4

*3888
תפריט נגישות